David with the Head of Goliath

صحنه‌ای از فیلم خانه ای که جک ساخت
the-house-that-jack-built
the-house-that-jack-built