نتایج تگ ها:

میکلوش یانچو

سکوت و فریاد (Silence and Cry): میکلوش یانچو

مجارستان، تاریخ سیاسی پرآشوبی را تجربه کرده است. خفقان و استبداد حاکم بر جامعه، از زمان زوال پادشاهی مستقل تا شورش ها و طغیان...